Wat zijn uw subsidie kansen?

Vraag nu een subsidiecheck aan

Wij screenen uw project op aanknopingspunten met meer dan 1000 subsidieregelingen. Vul vrijblijvend het formulier in. Indien wij voor u goede kansen zien zullen wij contact met u opnemen.


  Komt u in aanmerking voor één of meerdere subsidieregelingen

  In alle onderstaande subsidieregelingen hebben wij ervaring en hebben wij deze met succes voor onze klanten aangevraagd. Het noemen van slagingspercentages wordt vaak gedaan, maar dit is meestal misleiding. Wij kunnen slechts u een ruwe schatting geven van het slagingspercentage.

  Onze schrijvers ondersteunen u vanuit Zuid-Holland bij het schrijven van een excellent tenderdocument. Na een kort intakegesprek vertalen wij uw doelen, visie en (hoofd)boodschappen in een aansprekende tekst die exact is afgestemd op de doelgroep. Samen met u bepalen we de focus en vervolgens schrijven we de teksten naar de normen en eisen die de aanvraagprocedure voorschrijft. Onze ervaren schrijvers in Rotterdam zijn volledig op de hoogte van de vorm- en structuureisen die een complexe aanvraagprocedure stelt en weten uw verhaal op een inspirerende en wervende wijze over het voetlicht te brengen.

  Subsidieregelingen Rotterdam - Zuid-Holland

  Innovatie

  Heeft u als ondernemer een innovatief project en bent u op zoek naar kennis? Heeft u als wetenschapper innovatieve ideeën en behoeven deze een marktgerichte aanpak? Wat voor project of idee u ook heeft wij kunnen u als professional vanuit Rotterdam helpen hierbij de juiste subsidie te vinden. In welke fase u zich ook bevindt er zijn altijd mogelijkheden voor bijvoorbeeld een WBSO subsidie. Regionaal, Europees en internationaal.

  De Innovatiebox is in het leven geroepen om u maximaal te laten profiteren van de innovatieve ontwikkelingen die u gedaan heeft dankzij een verworven octrooi en/of WBSO beschikking, WBSO of een octrooi (patent) geven dus de toegang tot deze regeling.

  Deze subsidieregeling is erg interessant, maar daarentegen ook bijzonder complex. SAB uit Zuid-Holland is specialist in deze regeling. Wij zijn bijzonder goed in staat het optimale uit uw innovatietrajecten te halen. Deze doelstelling hanteren we al vanaf de eerste (WBSO-) aanvraag.

  Door toepassing van de Innovatiebox wordt de winst die behaald is met de exploitatie van zelf ontwikkelde producten tegen een lager tarief in de vennootschapsbelasting van 5% belast in plaats van de gebruikelijke 25%.

  De Innovatiebox hangt nauw samen met de WBSO. Producten of processen die zijn ontwikkeld met een WBSO beschikking komen daarom in aanmerking voor de Innovatiebox. In feite is de WBSO vaak de sleutel voor de Innovatiebox en wij leggen u graag uit wat dit voor u op kan leveren.

  De WBSO (Wet Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk) en RDA (Research & Development Aftrek) horen tot de meest toegankelijke subsidies van Nederland. Vrijwel iedere innovatieve ondernemer, groot of klein, komt in aanmerking voor een bijdrage uit het jaarlijkse totaalbudget van meer dan een miljard euro. De subsidie kan besteed worden aan de loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling, maar hij is bijvoorbeeld ook bedoeld voor uitgaven aan prototypes en onderzoeksapparatuur.

  De subsidies zijn in het leven geroepen om innovatie te bevorderen. Dat is een breed begrip en kan dus gaan over technische innovatie en ICT ontwikkeling, maar ook over de verbetering van productieprocessen. Dankzij deze omschrijving komen veel ondernemingen in Zuid-Holland en in de rest van Nederland in aanmerking, maar het algemene kader zorgt er ook voor dat het lang niet altijd eenvoudig is om te bepalen hoe je het maximale uit je aanvraag kunt halen.

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

  De aanvragen worden beoordeeld door de RVO die, door middel van complexe enquêtes, moet achterhalen hoe ‘innovatief’ uw product of dienst nu eigenlijk is. Dankzij onze kennis en ervaring weten we hoe we deze vragen moeten beantwoorden voor een optimaal resultaat. We loodsen u door het web aan regels en voorwaarden die deze procedures vaak zo tijdrovend maken.

  Drie regelingen, één proces

  De samenhang tussen deze regelingen levert in de meeste gevallen een complex en weinig transparant totaalbeeld op. Onze ervaring met toetsingsprocedures en beoordelaars heeft ons geleerd wat we waar en hoe moeten inzetten om succesvol te zijn.

  Dat is de reden dat wij expert zijn op alle drie deze subsidiegebieden waarbij onze kennis op het gebied van de Innovatiebox uniek is. De gecombineerde kennis over deze regelingen zorgt voor het beste rendement en omdat wij al deze expertise in huis hebben, maakt ons dat uitzonderlijk als adviseurs op dit veld.

  Wat kan dit nu feitelijk betekenen?

  Natuurlijk maken we graag een afspraak om uw persoonlijke situatie en mogelijkheden te bespreken, maar om u vast een indruk te geven, sommen we hieronder op wat de vermindering op loonbelasting voor de WBSO in 2016 inhoud:.

  1. 32% tarief over de loonsom in de eerste schijf (tot €350.000).
  2. 16% tarief over de loonsom in de tweede schijf (> €350.000).
  3. Voor techno-starters (< 5 jaar ondernemen en < 3 jaar WBSO-subsidie) geldt een percentage van 40% van de S&O-loonsom.
  4. Forfaitair uurloon bedraagt € 29.
  5. Voor wat betreft de RDA regeling krijgen bedrijven die S&O uren maken de keuze, RDA forfait of RDA op basis van daadwerkelijke kosten. RDA forfait bedraagt €10 per S&O uur voor de eerste 1.800 S&O uren en €4 voor zover deze de 1.800 uren per kalenderjaar worden overschreden. Wanneer er gekozen wordt voor een niet-forfaitaire aanvraag mag 60% van de daadwerkelijke R&D kosten/investeringen bij de loonkosten worden opgeteld.
  6. Voor zelfstandigen geldt een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Deze aftrek bedraagt €12.484 en €18.729 voor een technostarter. Om hiervoor in aanmerking te komen dient een zelfstandige ten minste 500 uur te besteden aan subsidiabele werkzaamheden.
  7. Het totale budget voor de geïntegreerde WBSO/RDA regeling 2016 bedraagt €1,143 miljard.

  De MIT-regeling heeft als doel de innovatieve van bedrijven, kennisinstellingen en overheid samen te laten werken aan innovatie. Hier wordt invulling aan gegeven met behulp van diverse instrumenten, bijvoorbeeld kennisvouchers of deelneming aan R&D samenwerkingsprojecten. Het budget is verdubbeld ten opzichte van 2014 naar 50 miljoen euro in 2015.

  De MIT–regeling kent in 2015 een regionale en een nationale component. Bedrijven zullen eerst een beroep moeten doen op de diverse regionale MIT-instrumenten.

  Horizon 2020 is het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie met een budget van bijna 80 miljard euro. Bedrijven en onderzoeksinstellingen kunnen een beroep doen op:

  1. De financiering van een innovatief project;
  2. Het aantrekken of behouden van onderzoekers;
  3. Het versterken van hun internationale netwerk;
  4. Het opdoen van nieuwe kennis en expertise.

  Horizon 2020 bestaat uit 3 pijlers die aansluiten bij de Europese doelen voor werkgelegenheid en groei.

  1. Excellente kennisbasis

  1. European Research Council (voor excellent grensverleggend onderzoek);
  2. Future and Emerging Technologies (voor samenwerking op nieuwe veelbelovende gebieden);
  3. Marie Skłodowska Curie acties (het bevorderen van training en mobiliteit van onderzoekers);
  4. Onderzoeksinfrastructuren (het versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van onderzoeksinfrastructuren).

  2. Industrieel leiderschap

  1. ICT;
  2. Nanotechnologieën;
  3. Moderne materialen;
  4. Ruimtevaart;
  5. Nieuwe productietechnieken en processen;
  6. Biotechnologie.

  3. Maatschappelijke uitdagingen

  1. Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn;
  2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en bio-economie;
  3. Veilige samenleving;
  4. Slim, groen en geïntegreerd transport;
  5. Klimaat en efficiënte grond- en hulpstoffen;
  6. Inclusieve en innovatieve samenleving;
  7. Veilige, schone en efficiënte energievoorziening.

  Organisaties die betrokken zijn bij onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie op internationale schaal en individuele onderzoekers kunnen deelnemen aan het programma.

  Horizon 2020 breekt qua administratieve eisen en complexiteit nadrukkelijk met voorgaande programma’s zoals FP7. Hierdoor is een Europese subsidie voor u dichterbij dan ooit. Wij helpen u graag de slaagkans van uw aanvraag te vergroten!

  Ook voor mkb-ers is Europese subsidie dichterbij, vaak was de kritiek op het Horizon 2020 programma dat het alleen voor de grote bedrijven beschikbaar was. Met het SME-instrument (onderdeel van Horizon 2020) is de drempel verlaagd voor mkb-ers die nog niet bekend zijn met de subsidieprogramma’s van de Europese Unie.

  Wanneer u een baanbrekend idee heeft en internationaal georiënteerd bent, dan kunt u een beroep doen op het SME-instrument. Samenwerking is niet verplicht.

  Voor elke fase van uw innovatie kunt u een beroep doen op het SME-instrument:

  Fase 1: Haalbaarheidsstudie

  1. Financiering +/- €50.000
  2. Duur 6 maanden

  Fase 2: R&D / demonstratie

  1. Financiering €1 tot €3 miljoen, maximaal 70%
  2. Duur 12-24 maanden

  Fase 3: Commercialisatie (geen subsidie maar financiering)

  Een projectaanvraag indienen kan op elk moment. Het mkb-instrument werkt met een continu open oproep.

  In dit Europese innovatieprogramma bepalen innovatie, marktgerichtheid en internationalisering het succes van mkb-ers met groeiambities. Eurostars geeft projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend land. Het subsidiebedrag hangt af van de volgende factoren: projectactiviteit, de aard van de deelnemers en het land van herkomst.

  Eurostars is in het leven geroepen voor de onderzoekuitvoerende mkb-er (research performing SME). Een specifiek deel van de omzet of fte’s dient te worden ingezet voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling. Er dient sprake te zijn van samenwerking tussen partijen uit minstens 2 Eurostarslanden.

  De lat ligt hoog, slechts de beste innovatieprojecten komen in aanmerking voor Eurostars subsidie.

  Bij goedkeuring geniet men van meer voordelen dan alleen de subsidie:

  1. Het programma helpt daadwerkelijk de innovatie tot marktintroductie te brengen.
  2. Een eenvoudige administratie.
  3. Door de strenge toelating fungeert een goedkeuring als interessante promotie voor uw bedrijf.

  Het TKI programma beslaat de samenwerkingsprojecten tussen private en publieke partijen van fundamenteel onderzoek tot en met experimentele ontwikkeling. Het uitgangspunt is dat het onderzoek wordt uitgevoerd door of uitgezet via universiteiten, TNO, DLO, GTI’s, NWO, KNAW en hogescholen.

  De TKI-aanvraag bevat de grondslag waarover de TKI-toeslag wordt berekend en de inzet van de TKI-toeslag. De grondslag voor de TKI-toeslag wordt gevormd door de jaarlijkse private bijdragen aan de onderzoeksorganisaties. De TKI-toeslag kan worden ingezet voor de volgende innovatieactiviteiten:

  1. Technische haalbaarheidsstudies door het mkb;
  2. Innovatiediensten en diensten voor innovatieondersteuning aan het mkb;
  3. Ondersteuning voor het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel aan het mkb;
  4. Het exploiteren van innovatieclusters.

  Er wordt een bijdrage van 40% van het bedrijfsleven verwacht. Er kan gekozen worden om een deel van de toeslag op jaarbasis en een deel op projectbasis aan te vragen.

  Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2014-2020 (EFRO) heeft als doel de economische verschillen tussen de Europese regio’s te verkleinen.

  Binnen Nederland wordt ingezet op twee van de elf thema’s die in de verordening van de Europese Commissie en Raad voor EFRO zijn geformuleerd, te weten:

  Thema 1: Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

  Thema 4: Overgang naar een koolstofarme economie.

  De projecten dienen aan te sluiten op de focusgebieden van de betreffende regio en bovendien te passen binnen de thema’s ‘innovatie’ en ‘koolstofarme economie’. Voor de EFRO is samenwerking niet verplicht, maar uw kansen op een positieve beoordeling van de subsidieaanvraag worden hierdoor vergroot.

  De subsidieregeling Internationaal Excelleren stimuleert (samenwerkingsverbanden van) Nederlandse bedrijven om zich te positioneren in snelgroeiende en opkomende markten met onderscheidende producten en diensten. Bedrijven die willen gaan investeren en exporteren in de volgende 21 opkomende markten kunnen subsidie aanvragen: Argentinië, Azerbeidzjan, Bahrein, Brazilië, Chili, China, Irak, Kazachstan, Koeweit, Maleisië, Mexico, Oekraïne, Oman, Panama, Qatar, Saoedi-Arabië, Servië, Singapore, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Korea.

  De subsidieregeling Internationaal Excelleren omvat de onderdelen demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving.

  Individuele bedrijven die niet samenwerken kunnen via een apart onderdeel van het Internationaal Excelleren programma ook subsidie aanvragen indienen voor activiteiten in bepaalde transitiefaciliteit- en ontwikkelingslanden. Deze projecten moeten onder andere ontwikkelingsrelevant zijn en bijdragen aan de groei van de lokale werkgelegenheid.

  Deze subsidieregeling is een zeer interessant programma voor mkb-ers. De subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

  De Europese subsidie COST is bedoeld om internationale vraagstukken te onderzoeken en op te lossen. Deze vraagstukken moeten voor verschillende landen een gelijke strekking hebben en een basis vormen voor harmonisatie.

  Met deze subsidie wil de EU Europese wetenschappelijke samenwerking en afstemming bevorderen. Door een betere coördinatie kan het gezamenlijke Europese wetenschappelijke onderzoek in kaart worden gebracht.

  De aanvraagprocedure heeft nog één aanvraag fase. Het projectvoorstel wordt in de beoordelingen vergeleken met de aanvragen van andere ‘peers’. Bedrijven en onderzoeksinstellingen moeten in minimaal vijf Europese landen aan een netwerk deelnemen.

  Het COST-programma kan naast het gemiddelde subsidiebedrag van €100.000 tot €250.000 per jaar toegevoegde waarde leveren voor u, door uw kennis en Europese netwerk uit te breiden.

  Energie

  Heeft u een onderneming die duurzame energie opwekt? Bent u energiezuinig aan het ondernemen? De overheid heeft diverse WBSO en andere energiesubsidies en fiscale maatregelen in het leven geroepen om duurzaam ondernemen voor bedrijven en instellingen te stimuleren. Ook zijn er Europese subsidies die dit stimuleren. Wij kunnen u vanuit Rotterdam helpen om een passende subsidie te vinden en zo de kosten te verlagen en financieel voordeel te behalen.

  De EIA is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

  De EIA is van toepassing op investeringen in:

  1. Bedrijfsgebouwen;
  2. Processen;
  3. Transportmiddelen;
  4. Duurzame energie;
  5. Energieadvies.

  De voorwaarden hiervoor zijn:

  1. Dat de melding van de investering plaatsvindt binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichtingen.
  2. Bij een melding van een bedrijfsmiddel waarvoor een omgevingsvergunning bij duurzame energie, Wbr-vergunning of SDE-beschikking nodig is, dan moet deze bij melding ook daadwerkelijk zijn afgegeven door het bevoegde gezag.
  3. Het bedrijfsmiddel staat op de energielijst 2015. In dit geval uw investering niet staat omschreven op de energielijst, moet u kunnen aantonen dat uw investering gebruik maakt van duurzame energie of voldoende energie bespaart.

  Indien u goedkeuring krijgt voor aanvraag, ontvangt u een beschikking, die zal leiden tot een voordeel van ruim 10%. Het subsidiebudget is 106 miljoen euro in 2015.

  Als u naast de energie investering ook investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen,dan kunt u ook gebruik maken van de MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil.

  De MIA biedt ondernemers, die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, de mogelijkheid om tot 36% van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

  Net als bij de EIA kan de mindering op de fiscale winst worden toegepast voor bedrijfsmiddelen die opgenomen zijn in de Milieulijst. Deze lijst is ingedeeld in de volgende thema’s:

  1. Thema-overstijgende milieu-innovatie;
  2. Grondstoffen en afval;
  3. Voedselvoorziening en landbouwproductie;
  4. Mobiliteit;
  5. Klimaat en lucht;
  6. Ruimtegebruik;
  7. Bebouwde omgeving.

  U doet één investering en kunt drie subsidies krijgen met als kanttekening dat wanneer het totaalbedrag aan investeringsaftrek, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek van dit bedrijfsmiddel niet uitgaat boven het bedrag dat is betaald. Het meerdere komt dan ten laste van de winst in de jaren waarin de betalingen daadwerkelijk plaatsvinden.

  Met een vennootschapsbelasting van 25% kan een investering met de MIA regeling u netto rond de 9% belastingvoordeel opleveren. U kunt u de Milieulijst raadplegen om te weten te komen of uw investering hiervoor in aanmerking komt. In totaal is er in 2015 131 miljoen euro beschikbaar voor de MIA.

  Bijna elk bedrijf of organisatie kan hernieuwbare energie opwekken en in zo aanmerking komen om subsidie te krijgen voor het opwekken van duurzame energie.

  De subsidie wordt verstrekt voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte of hernieuwbaar gas en compenseert het verschil tussen de kostprijs voor duurzame energie en de marktprijs. Door deze compensatie kan duurzame energie met fossiele energie concurreren.

  De SDE+ is een veelgebruikte subsidieregeling die met een budget van 3,5 miljard euro (in 2015) vaak overtekend wordt. Voor de negen keer per jaar dat u de SDE kunt aanvragen zult u dus goed voorbereid aan de start te komen. Wij helpen u graag verder.

  Het TKI (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) programma beslaat de samenwerkingsprojecten tussen partijen van fundamenteel onderzoek tot en met experimentele ontwikkeling. Via Topsector Energie zijn er meerdere subsidies beschikbaar voor het stimuleren van energie-innovaties.

  De Topsector energieprojecten sluiten aan op belangrijke energiethema’s. In 2015 zijn de volgende paragrafen opgenomen:

  1. BBE Innovatieprojecten;
  2. Hernieuwbare energie;
  3. Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij (STEM);
  4. LNG;
  5. iDEEGO (zonnestroomtechnologie, compacte conversie en opslag
   van thermische energie, multifunctionele bouwdelen, energieregelsystemen en
   –diensten, flexibele energie-infrastructuur);
  6. Demonstratie energie-innovatie (DEI);
  7. Energiebesparing industrie: joint industry projects;
  8. Wind op zee R&D-projecten;
  9. Energiebesparing industrie: early adopterprojecten.

  Horizon 2020 is het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie met een budget van bijna 80 miljard euro. Bedrijven en onderzoeksinstellingen kunnen een beroep doen op:

  1. Financiering van een innovatief project;
  2. Het aantrekken of behouden van onderzoekers;
  3. Het versterken van hun internationale netwerk;
  4. Het opdoen van nieuwe kennis en expertise.

  Binnen Horizon 2020 is rond de 8 miljard euro beschikbaar bedrijven die op Europees niveau energie uitdagingen aan willen gaan. De pijlers waar deze energie uitdagingen onder vallen zijn:

  Klimaat en efficiënte grond- en hulpstoffen (2,8 miljard):

  1. Bescherming natuur en ecosystemen;
  2. Creatie van circulaire economie;
  3. Efficiëntere omgang met grondstoffen;
  4. Rekening houden met klimaat bij gebiedsontwikkeling.

  Veilige, schone en efficiënte energievoorziening (5,4 miljard):

  1. Energie-efficiëntie;
  2. Concurrerende koolstofarme energie;
  3. Slimme steden en gemeenten.

  De vraag naar energie groeit terwijl de traditionele bronnen opdroogt. Voor bedrijven die op Europese schaal met wetenschap en excellente innovaties de uitdaging willen aangaan is er tot 2020 rond de 8 miljard euro beschikbaar. Wij informeren u graag verder over deze regeling.

  Neem contact met ons op.

  Het LIFE programma stimuleert de uitvoering van het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid in de lidstaten.

  LIFE bestaat uit twee subprogramma’s met afzonderlijke prioriteiten:

  Milieu, met de onderdelen:

  1. Natuur en biodiversiteit: beschermen en verbeteren van de natuur in Europa;
  2. Milieu- en grondstof-efficiency: innovatieve projecten op het gebied van water, zee, afval, grondstoffen, lucht en emissies, milieu en gezondheid en een groene en circulaire economie;
  3. Informatie en bestuur: bewustwording, samenwerking, best practices voor handhaving en naleving, beter bestuur en steun aan NGO’s.

  Klimaat, met de onderdelen:

  1. Mitigatie: verminderen van klimaatverandering, reductie broeikasgasemissies;
  2. Adaptatie: aanpassing aan klimaatverandering zoals overstromingen droogte;
  3. Informatie en bestuur: beleid en informatie over klimaatproblematiek, bewustwording, communicatie, samenwerking, verspreiding van kennis.

  Nederlandse bedrijven, overheden en NGO’s komen in aanmerking voor subsidie, die, wanneer eenmaal goedgekeurd, kan oplopen tot 60%. Voor de totale periode 2014-2020 is een bedrag van ongeveer € 3,5 miljard beschikbaar voor geheel Europa.

  De EU beoordeelt de subsidieaanvraag vooral op de omvang van het milieuprobleem dat opgelost zal worden, maar ook op het gebied van technische en financiële samenhang en op de Europese dimensie van uw project. Een project dat in aanmerking komt voor LIFE is vaak groot in omvang. Samenwerking is hierin niet verplicht, maar zal de kans op succes wel vergroten.

  Met de subsidie Demonstratie energie-innovatie (DEI) kunt u een financiering krijgen voor demonstraties van producten, processen en/of diensten op het gebied van energie-innovatie die de Nederlandse export bevordert. De subsidie wordt verstrekt voor projecten die duurzame energie opwekken, het gebruik ervan stimuleren of energie besparen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld projecten rondom wind en zonne-energie, aerothermische, hydrothermische, geothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogas.

  De subsidie kan door een onderneming zelfstandig of in samenwerkingsverband worden aangevraagd.

  Een DEI-project omvat een combinatie van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en een demonstratieproject en is voor ten minste 70% van de subsidiabele kosten toe te rekenen aan het demonstratieproject.

  Het totaalbudget is 34 miljoen euro. Wanneer u gebruik wilt maken van DEI-regeling dient u tijdig te beginnen, alleen de beste projecten krijgen subsidie.

  Naast de subsidieregeling voor het investeren in duurzame energie (SDE+) en de subsidieregeling voor energie-innovaties (DEI) is er in ook subsidie voor projecten die de kostprijs van duurzame energie verlagen (zie TSE).

  Deze TSE regeling heeft als doelstelling om 16% hernieuwbare energie in 2023 kosten effectiever te realiseren met innovatieve projecten. Waar in de afgelopen jaren de subsidieregelingen zich voornamelijk richtten op het verlagen van de prijs van bepaalde technieken, wordt dat in 2015 breder getrokken.

  Ondernemers worden nu gestimuleerd om mee te denken over technieken die de kostprijs van duurzame energie kunnen drukken. Op deze manier wil de overheid in de toekomst méér duurzame energie realiseren tegen minder kosten.

  Het totale budget van de regeling is 50 miljoen euro. Snelheid is geboden, omdat ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ geldt.

  Scholing

  Heeft u moeite om financiering te vinden om personeel te bekostigen die nodig is voor de ontwikkeling uw project? Heeft u financiering nodig om uw personeel scholing te bieden, bijvoorbeeld m.b.t. ICT, om uw project te realiseren? Wij kunnen dit probleem vanuit Zuid-Holland voor u wegnemen door een passende (WBSO) subsidie voor u te vinden. Zowel voor bedrijven als publieke instellingen. Zo kan u zich richten op wat echt belangrijk is.

  Het Europees Sociaal Fonds (ESF) levert een bijdrage aan het stimuleren van de arbeidsmarkt en verstrekt subsidie voor een aantal thematische doelstellingen:

  1. Bevordering van duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid;
  2. Bevordering van sociale inclusie;
  3. Investering in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding;
  4. Vergroting van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties en belanghebbenden.

  De maximale medefinancieringspercentages variëren van 50% tot 85%.

  Er is tot en met 2020 jaarlijks ruim 70 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van de arbeidsmarkt.

  U maakt kans op ESF subsidie met een project dat zich richt op het terugdringen van de jeugdwerkeloosheid terug en het investeren in de re-integratie van onder meer jongeren, 55-plussers en leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. Of met een project dat de duurzame inzetbaarheid van werknemers bevordert. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

  Voor Nederlandse bedrijven en branches die minimaal 500 werknemers moeten ontslaan is het Europees Globaliseringsfonds EGF beschikbaar.

  Met EGF-subsidie helpt dit fonds werknemers met bijvoorbeeld scholing, hulp bij het vinden van een baan of steun bij het opzetten van een eigen bedrijf. Bedrijven krijgen de kosten voor maximaal 60% vergoed, 40% van de kosten moeten zelf worden betaald. Er is geen maximumbedrag gesteld aan een aanvraag, echter voor de hele Europese Unie is een bedrag van € 150 miljoen per jaar beschikbaar.

  Een belangrijke voorwaarde is dat er 500 medewerkers of meer zijn ontslagen of ontslag is aangezegd binnen de periode van vier maanden. Hierin zijn de ernst van de casus, het vermogen van de onderneming om het project succesvol uit te voeren en de samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepalend om tot een succesvolle subsidie aanvraag te komen.

  Het doel van de subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om werkleerplaatsen aan te bieden. Deze subsidie komt tegemoet in de kosten die werkgevers maken in de begeleiding van een werknemer. De begeleidingskosten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit materiaalkosten, de kosten van het inzetten van werknemers van het bedrijf voor de begeleiding van de deelnemer of student, of kosten voor de intermediaire partijen die zorgt voor de beschikking een deelnemer.

  Voor de begeleiding van de onderstaande groepen komen werkgevers voor subsidie in aanmerking:

  1. Deelnemers aan een mbo-opleiding met beroepsbegeleidende
   leerweg (bbl).
  2. Studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek, bestaande uit een combinatie van leren en werken.
  3. Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo.
  4. Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO.
  5. Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen.

  De werkgever dient voor leerplaatsen op mbo en vmbo niveau een erkend leerbedrijf te zijn.

  Het subsidiebedrag heeft een maximum van €2700 per werkleerplaats en wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag per categorie, gedeeld door het aantal gerealiseerde plaatsen.

  Erasmus+ is het nieuwe Europese subsidieprogramma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Nederlandse mbo-, hbo- en wo-onderwijsinstellingen maken veel gebruik van Erasmus+, het programma richt zich op het verbeteren van internationale onderwijs- en trainingsmogelijkheden.

  Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport kan een aanvraag indienen.

  Met Erasmus+ is het de bedoeling dat rond de 5 miljoen mensen, twee keer de hoeveelheid van nu, met een beurs in het buitenland kunnen studeren, les te geven, vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen.

  Onderstaande opsomming geeft u richting om te bepalen of uw project voor subsidie in aanmerking komt. Mocht u twijfelen neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

  1. Strategische partnerschappen: nastreven sectorale samenwerking en kennisdeling in het mbo, hbo en/of wo.

  2. Kennisallianties: de Europese innovatiekracht versterken door innovatie en ondernemerschap.

  3. Steun voor beleidshervorming: zoals steun voor (Jean Monnet).

  4. Sectorspecifieke vaardigheden allianties: een betere aansluiting van het beroepsonderwijs op het bedrijfsleven.

  Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA) valt onder het Horizon 2020 programma en is een subprogramma van het onderdeel Excellente wetenschap. Het programma verstrekt steun aan het versterken van vaardigheden, opleidingen en loopbaanontwikkeling van onderzoekers. Men kan hierbij denken aan opleidings- en loopbaanontwikkelingsactiviteiten op alle onderzoeks- en innovatiegebieden maar ook voor O&I-personeel, universiteiten, onderzoeksinstellingen, onderzoeksinfrastructuren, bedrijven en andere sociaaleconomische actoren uit alle landen.

  Er zijn vier typen Marie Skłodowska-Curie-acties:

  1. Innovatieve trainingsnetwerken (ITN): trainingen van beginnende onderzoekers;

  2. Individuele beurzen (IF): voor internationale mobiliteit van onderzoekers;

  3. Korte termijn-uitwisseling van research- en innovatiestaven (RISE): intersectorale en internationale uitwisselingen van onderzoeks- en innovatiepersoneel;

  4. Cofinanciering (COFUND): van beursprogramma’s ter stimulering van de grens- en sectoroverschrijdende mobiliteit.

  De Europese Commissie stelt een werkprogramma vast waarin verder invulling wordt gegeven aan de ondersteuning van de activiteiten, de voorwaarden en de bijdrage.

  Wanneer u als onderzoeker wilt werken in het buitenland of als organisatie Europese onderzoekers wilt aannemen, dan kunt u een beroep doen op het subsidiebudget van meer dan 6 miljard euro tot 2020.

  RAAK (Regionale Actie en Aandacht voor Kennisinnovatie) ondersteunt regionale innovatieprogramma’s die de kennisuitwisseling tussen hogescholen en het mkb of de publieke sector verbeteren.

  RAAK is onderverdeeld in:

  1. RAAK MKB: een regionaal samenwerkingsverband tussen hogescholen en een mkb-bedrijven en/of brancheverenigingen.
  2. RAAK Publiek: deelname van meerdere publieke organisaties aan een project, kosten project worden zelf gedragen.
  3. RAAK-PRO projecten: een praktijkgericht onderzoek met een looptijd van vier jaar, met tussentijds een evaluatiemoment.

  Om samenwerking tussen onderwijs en beroepspraktijk te realiseren voert het SIA de RAAK-regelingen uit.