Wat zijn uw subsidie kansen?

Vraag nu een subsidiecheck aan

Wij screenen uw project op aanknopingspunten met meer dan 1000 subsidieregelingen. Vul vrijblijvend het formulier in. Indien wij voor u goede kansen zien zullen wij contact met u opnemen.


  Energie

  Heeft u een onderneming die duurzame energie opwekt in Zuid-Holland of elders in Nederland? Bent u energiezuinig aan het ondernemen?

  De overheid heeft diverse WBSO en andere energiesubsidies en fiscale maatregelen in het leven geroepen om duurzaam ondernemen voor bedrijven en instellingen te stimuleren. Ook zijn er Europese subsidies die dit stimuleren.

  Wij kunnen u vanuit ons kantoor in Rotterdam helpen om een passende subsidie te vinden en zo de kosten te verlagen en financieel voordeel te behalen.

  Subsidie voor energie in Rotterdam - Zuid-Holland

  De EIA is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

  De EIA is van toepassing op investeringen in:

  1. Bedrijfsgebouwen;
  2. Processen;
  3. Transportmiddelen;
  4. Duurzame energie;
  5. Energieadvies.

  De voorwaarden hiervoor zijn:

  1. Dat de melding van de investering plaatsvindt binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichtingen.
  2. Bij een melding van een bedrijfsmiddel waarvoor een omgevingsvergunning bij duurzame energie, Wbr-vergunning of SDE-beschikking nodig is, dan moet deze bij melding ook daadwerkelijk zijn afgegeven door het bevoegde gezag.
  3. Het bedrijfsmiddel staat op de energielijst 2015. In dit geval uw investering niet staat omschreven op de energielijst, moet u kunnen aantonen dat uw investering gebruik maakt van duurzame energie of voldoende energie bespaart.

  Indien u goedkeuring krijgt voor aanvraag, ontvangt u een beschikking, die zal leiden tot een voordeel van ruim 10%. Het subsidiebudget is 106 miljoen euro in 2015.

  Als u naast de energie investering ook investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen,dan kunt u ook gebruik maken van de MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil.

  De MIA biedt ondernemers, die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, de mogelijkheid om tot 36% van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

  Net als bij de EIA kan de mindering op de fiscale winst worden toegepast voor bedrijfsmiddelen die opgenomen zijn in de Milieulijst. Deze lijst is ingedeeld in de volgende thema’s:

  1. Thema-overstijgende milieu-innovatie;
  2. Grondstoffen en afval;
  3. Voedselvoorziening en landbouwproductie;
  4. Mobiliteit;
  5. Klimaat en lucht;
  6. Ruimtegebruik;
  7. Bebouwde omgeving.

  U doet één investering en kunt drie subsidies krijgen met als kanttekening dat wanneer het totaalbedrag aan investeringsaftrek, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek van dit bedrijfsmiddel niet uitgaat boven het bedrag dat is betaald. Het meerdere komt dan ten laste van de winst in de jaren waarin de betalingen daadwerkelijk plaatsvinden.

  Met een vennootschapsbelasting van 25% kan een investering met de MIA regeling u netto rond de 9% belastingvoordeel opleveren. U kunt u de Milieulijst raadplegen om te weten te komen of uw investering hiervoor in aanmerking komt. In totaal is er in 2015 131 miljoen euro beschikbaar voor de MIA.

  Bijna elk bedrijf of organisatie kan hernieuwbare energie opwekken en in zo aanmerking komen om subsidie te krijgen voor het opwekken van duurzame energie.

  De subsidie wordt verstrekt voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte of hernieuwbaar gas en compenseert het verschil tussen de kostprijs voor duurzame energie en de marktprijs. Door deze compensatie kan duurzame energie met fossiele energie concurreren.

  De SDE+ is een veelgebruikte subsidieregeling die met een budget van 3,5 miljard euro (in 2015) vaak overtekend wordt. Voor de negen keer per jaar dat u de SDE kunt aanvragen zult u dus goed voorbereid aan de start te komen. Wij helpen u graag verder.

  Het TKI (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) programma beslaat de samenwerkingsprojecten tussen partijen van fundamenteel onderzoek tot en met experimentele ontwikkeling. Via Topsector Energie zijn er meerdere subsidies beschikbaar voor het stimuleren van energie-innovaties.

  De Topsector energieprojecten sluiten aan op belangrijke energiethema’s. In 2015 zijn de volgende paragrafen opgenomen:

  1. BBE Innovatieprojecten;
  2. Hernieuwbare energie;
  3. Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij (STEM);
  4. LNG;
  5. iDEEGO (zonnestroomtechnologie, compacte conversie en opslag
   van thermische energie, multifunctionele bouwdelen, energieregelsystemen en
   –diensten, flexibele energie-infrastructuur);
  6. Demonstratie energie-innovatie (DEI);
  7. Energiebesparing industrie: joint industry projects;
  8. Wind op zee R&D-projecten;
  9. Energiebesparing industrie: early adopterprojecten.

  Horizon 2020 is het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie met een budget van bijna 80 miljard euro. Bedrijven en onderzoeksinstellingen kunnen een beroep doen op:

  1. Financiering van een innovatief project;
  2. Het aantrekken of behouden van onderzoekers;
  3. Het versterken van hun internationale netwerk;
  4. Het opdoen van nieuwe kennis en expertise.

  Binnen Horizon 2020 is rond de 8 miljard euro beschikbaar bedrijven die op Europees niveau energie uitdagingen aan willen gaan. De pijlers waar deze energie uitdagingen onder vallen zijn:

  Klimaat en efficiënte grond- en hulpstoffen (2,8 miljard):

  1. Bescherming natuur en ecosystemen;
  2. Creatie van circulaire economie;
  3. Efficiëntere omgang met grondstoffen;
  4. Rekening houden met klimaat bij gebiedsontwikkeling.

  Veilige, schone en efficiënte energievoorziening (5,4 miljard):

  1. Energie-efficiëntie;
  2. Concurrerende koolstofarme energie;
  3. Slimme steden en gemeenten.

  De vraag naar energie groeit terwijl de traditionele bronnen opdroogt. Voor bedrijven die op Europese schaal met wetenschap en excellente innovaties de uitdaging willen aangaan is er tot 2020 rond de 8 miljard euro beschikbaar. Wij informeren u graag verder over deze regeling.

  Neem contact met ons op.

  Het LIFE programma stimuleert de uitvoering van het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid in de lidstaten.

  LIFE bestaat uit twee subprogramma’s met afzonderlijke prioriteiten:

  Milieu, met de onderdelen:

  1. Natuur en biodiversiteit: beschermen en verbeteren van de natuur in Europa;
  2. Milieu- en grondstof-efficiency: innovatieve projecten op het gebied van water, zee, afval, grondstoffen, lucht en emissies, milieu en gezondheid en een groene en circulaire economie;
  3. Informatie en bestuur: bewustwording, samenwerking, best practices voor handhaving en naleving, beter bestuur en steun aan NGO’s.

  Klimaat, met de onderdelen:

  1. Mitigatie: verminderen van klimaatverandering, reductie broeikasgasemissies;
  2. Adaptatie: aanpassing aan klimaatverandering zoals overstromingen droogte;
  3. Informatie en bestuur: beleid en informatie over klimaatproblematiek, bewustwording, communicatie, samenwerking, verspreiding van kennis.

  Nederlandse bedrijven, overheden en NGO’s komen in aanmerking voor subsidie, die, wanneer eenmaal goedgekeurd, kan oplopen tot 60%. Voor de totale periode 2014-2020 is een bedrag van ongeveer € 3,5 miljard beschikbaar voor geheel Europa.

  De EU beoordeelt de subsidieaanvraag vooral op de omvang van het milieuprobleem dat opgelost zal worden, maar ook op het gebied van technische en financiële samenhang en op de Europese dimensie van uw project. Een project dat in aanmerking komt voor LIFE is vaak groot in omvang. Samenwerking is hierin niet verplicht, maar zal de kans op succes wel vergroten.

  Met de subsidie Demonstratie energie-innovatie (DEI) kunt u een financiering krijgen voor demonstraties van producten, processen en/of diensten op het gebied van energie-innovatie die de Nederlandse export bevordert. De subsidie wordt verstrekt voor projecten die duurzame energie opwekken, het gebruik ervan stimuleren of energie besparen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld projecten rondom wind en zonne-energie, aerothermische, hydrothermische, geothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogas.

  De subsidie kan door een onderneming zelfstandig of in samenwerkingsverband worden aangevraagd.

  Een DEI-project omvat een combinatie van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en een demonstratieproject en is voor ten minste 70% van de subsidiabele kosten toe te rekenen aan het demonstratieproject.

  Het totaalbudget is 34 miljoen euro. Wanneer u gebruik wilt maken van DEI-regeling dient u tijdig te beginnen, alleen de beste projecten krijgen subsidie.

  Naast de subsidieregeling voor het investeren in duurzame energie (SDE+) en de subsidieregeling voor energie-innovaties (DEI) is er in ook subsidie voor projecten die de kostprijs van duurzame energie verlagen (zie TSE).

  Deze TSE regeling heeft als doelstelling om 16% hernieuwbare energie in 2023 kosten effectiever te realiseren met innovatieve projecten. Waar in de afgelopen jaren de subsidieregelingen zich voornamelijk richtten op het verlagen van de prijs van bepaalde technieken, wordt dat in 2015 breder getrokken.

  Ondernemers worden nu gestimuleerd om mee te denken over technieken die de kostprijs van duurzame energie kunnen drukken. Op deze manier wil de overheid in de toekomst méér duurzame energie realiseren tegen minder kosten.

  Het totale budget van de regeling is 50 miljoen euro. Snelheid is geboden, omdat ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ geldt.