Wat zijn uw subsidie kansen?

Vraag nu een subsidiecheck aan

Wij screenen uw project op aanknopingspunten met meer dan 1000 subsidieregelingen. Vul vrijblijvend het formulier in. Indien wij voor u goede kansen zien zullen wij contact met u opnemen.


  Scholing

  Heeft u moeite om financiering te vinden om personeel te bekostigen die nodig is voor de ontwikkeling uw project in Zuid-Holland of elders in Nederland? Heeft u financiering nodig om uw personeel scholing te bieden, bijvoorbeeld m.b.t. ICT, om uw project te realiseren? Wij kunnen dit probleem vanuit Rotterdam voor u wegnemen door een passende (WBSO) subsidie voor u te vinden. Zowel voor bedrijven als publieke instellingen. Zo kan u zich richten op wat echt belangrijk is.

  Het Europees Sociaal Fonds (ESF) levert een bijdrage aan het stimuleren van de arbeidsmarkt en verstrekt subsidie voor een aantal thematische doelstellingen:

  1. Bevordering van duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid;
  2. Bevordering van sociale inclusie;
  3. Investering in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding;
  4. Vergroting van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties en belanghebbenden.

  De maximale medefinancieringspercentages variëren van 50% tot 85%.

  Er is tot en met 2020 jaarlijks ruim 70 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van de arbeidsmarkt.

  U maakt kans op ESF subsidie met een project dat zich richt op het terugdringen van de jeugdwerkeloosheid terug en het investeren in de re-integratie van onder meer jongeren, 55-plussers en leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. Of met een project dat de duurzame inzetbaarheid van werknemers bevordert. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

  Voor Nederlandse bedrijven en branches die minimaal 500 werknemers moeten ontslaan is het Europees Globaliseringsfonds EGF beschikbaar.

  Met EGF-subsidie helpt dit fonds werknemers met bijvoorbeeld scholing, hulp bij het vinden van een baan of steun bij het opzetten van een eigen bedrijf. Bedrijven krijgen de kosten voor maximaal 60% vergoed, 40% van de kosten moeten zelf worden betaald. Er is geen maximumbedrag gesteld aan een aanvraag, echter voor de hele Europese Unie is een bedrag van € 150 miljoen per jaar beschikbaar.

  Een belangrijke voorwaarde is dat er 500 medewerkers of meer zijn ontslagen of ontslag is aangezegd binnen de periode van vier maanden. Hierin zijn de ernst van de casus, het vermogen van de onderneming om het project succesvol uit te voeren en de samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepalend om tot een succesvolle subsidie aanvraag te komen.

  Het doel van de subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om werkleerplaatsen aan te bieden. Deze subsidie komt tegemoet in de kosten die werkgevers maken in de begeleiding van een werknemer. De begeleidingskosten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit materiaalkosten, de kosten van het inzetten van werknemers van het bedrijf voor de begeleiding van de deelnemer of student, of kosten voor de intermediaire partijen die zorgt voor de beschikking een deelnemer.

  Voor de begeleiding van de onderstaande groepen komen werkgevers voor subsidie in aanmerking:

  1. Deelnemers aan een mbo-opleiding met beroepsbegeleidende
   leerweg (bbl).
  2. Studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek, bestaande uit een combinatie van leren en werken.
  3. Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo.
  4. Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO.
  5. Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen.

  De werkgever dient voor leerplaatsen op mbo en vmbo niveau een erkend leerbedrijf te zijn.

  Het subsidiebedrag heeft een maximum van €2700 per werkleerplaats en wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag per categorie, gedeeld door het aantal gerealiseerde plaatsen.

  Erasmus+ is het nieuwe Europese subsidieprogramma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Nederlandse mbo-, hbo- en wo-onderwijsinstellingen maken veel gebruik van Erasmus+, het programma richt zich op het verbeteren van internationale onderwijs- en trainingsmogelijkheden.

  Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport kan een aanvraag indienen.

  Met Erasmus+ is het de bedoeling dat rond de 5 miljoen mensen, twee keer de hoeveelheid van nu, met een beurs in het buitenland kunnen studeren, les te geven, vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen.

  Onderstaande opsomming geeft u richting om te bepalen of uw project voor subsidie in aanmerking komt. Mocht u twijfelen neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

  1. Strategische partnerschappen: nastreven sectorale samenwerking en kennisdeling in het mbo, hbo en/of wo.

  2. Kennisallianties: de Europese innovatiekracht versterken door innovatie en ondernemerschap.

  3. Steun voor beleidshervorming: zoals steun voor (Jean Monnet).

  4. Sectorspecifieke vaardigheden allianties: een betere aansluiting van het beroepsonderwijs op het bedrijfsleven.

  Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA) valt onder het Horizon 2020 programma en is een subprogramma van het onderdeel Excellente wetenschap. Het programma verstrekt steun aan het versterken van vaardigheden, opleidingen en loopbaanontwikkeling van onderzoekers. Men kan hierbij denken aan opleidings- en loopbaanontwikkelingsactiviteiten op alle onderzoeks- en innovatiegebieden maar ook voor O&I-personeel, universiteiten, onderzoeksinstellingen, onderzoeksinfrastructuren, bedrijven en andere sociaaleconomische actoren uit alle landen.

  Er zijn vier typen Marie Skłodowska-Curie-acties:

  1. Innovatieve trainingsnetwerken (ITN): trainingen van beginnende onderzoekers;

  2. Individuele beurzen (IF): voor internationale mobiliteit van onderzoekers;

  3. Korte termijn-uitwisseling van research- en innovatiestaven (RISE): intersectorale en internationale uitwisselingen van onderzoeks- en innovatiepersoneel;

  4. Cofinanciering (COFUND): van beursprogramma’s ter stimulering van de grens- en sectoroverschrijdende mobiliteit.

  De Europese Commissie stelt een werkprogramma vast waarin verder invulling wordt gegeven aan de ondersteuning van de activiteiten, de voorwaarden en de bijdrage.

  Wanneer u als onderzoeker wilt werken in het buitenland of als organisatie Europese onderzoekers wilt aannemen, dan kunt u een beroep doen op het subsidiebudget van meer dan 6 miljard euro tot 2020.

  RAAK (Regionale Actie en Aandacht voor Kennisinnovatie) ondersteunt regionale innovatieprogramma’s die de kennisuitwisseling tussen hogescholen en het mkb of de publieke sector verbeteren.

  RAAK is onderverdeeld in:

  1. RAAK MKB: een regionaal samenwerkingsverband tussen hogescholen en een mkb-bedrijven en/of brancheverenigingen.
  2. RAAK Publiek: deelname van meerdere publieke organisaties aan een project, kosten project worden zelf gedragen.
  3. RAAK-PRO projecten: een praktijkgericht onderzoek met een looptijd van vier jaar, met tussentijds een evaluatiemoment.

  Om samenwerking tussen onderwijs en beroepspraktijk te realiseren voert het SIA de RAAK-regelingen uit.